Mestna občina Ptuj

Mestni trg 1 · 2250 Ptuj · +386 (0)2 748 29 99 · obcina.ptuj@ptuj.si

Spletno orodje je namenjeno informativnemu izračunu komunalnega prispevka.


Informativni izračun komunalnega prispevka

Velikost parcele
m2
Neto tlorisna površina objekta
m2
Vrsta objekta
Komunalna opremljenost zemljišča
Cestno omrežje glede na lokacijo
Zemljevid obračunskih območij - izberite lokacijo za nastavitev obračunskega območja za ceste in javne površine

Oprostitve in olajšave

Gradnja gospodarske javne infrastrukture

1. odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 12/2015)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

100%

Gradnja neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo

2. odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 12/2015)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo(oznaka 1263 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 1264 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

100%

Industrijske stavbe

4. odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 12/2015)
Komunalni prispevek se oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI).

50%

Vlaganja v izgradnjo javne komunalne opremo

5. odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 12/2015)
Investitor, ki je v roku zadnjih 15 let od dneva vloge za odmero komunalnega prispevka vlagal lastna sredstva v izgradnjo javne komunalne opreme na območju Mestne občine Ptuj, lahko ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila uveljavlja znižanje komunalnega prispevka za javno komunalno opremo, na katero se vložek nanaša do višine svojega revaloriziranega vložka. Kot dokazilo o lastnem vlaganju v posamezno komunalno opremo velja tudi dokazilo o plačanem krajevnem samoprispevku, če so bila zbrana sredstva namenjena izgradnji komunalne opreme. Dokazila so prenosljiva samo iz staršev na otroka oz. partnerja in se jih lahko uveljavlja samo enkrat.

do 100% zneska po posamezni vrsti komunalne opreme